home/polityka_prywatnosci

Informacja o cookies na tej stronie

Strona beko.pl wykorzystuje pliki cookie ("ciasteczka") w celu zapewnienia dostępu do treści (więcej informacji).
Zmiana ustawień dotyczących przechowywania ciasteczek możliwa jest bezpośrednio z poziomu Twojej przeglądarki.

Zamknij
Beko

Polityka prywatności


Obowiązuje od 25 maja 2018

Firma Beko S.A. dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu internetowego beko.pl („Serwis”). Ważne dla nas jest aby dane osobowe przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez Serwis, były przetwarzane zgodnie z przepisami prawa, rzetelnie i przejrzyście.

Polityka Prywatności opisuje obowiązki Administratora danych osobowych („Administrator”), wskazuje przysługujące Użytkownikom Serwisu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji, które nakłada Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), jak również polskich regulacji prawnych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest firma Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, 02-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000078147, NIP 525-20- 73-573.

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Użytkownikom praw osobie, której dane dotyczą należy kierować na adres siedziby BEKO S.A. lub kontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu: 22 439 99 45 lub mailowo inspektor@beko.com.pl

 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników korzystających z usług Serwisu zgodnie z RODO będą wykorzystywane w następujących celach:

 1. Udzielenia odpowiedzi, informacji na przesłane zapytanie,

 2. Realizacja umowy sprzedaży, w tym do prowadzenia postępowania reklamacyjnego,

 3. Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym do prowadzenia postępowania reklamacyjnego;

 4. Przesłania na prośbę Użytkownika informacji na temat produktów i usług własnych,

 5. Przekazania danych osobowych firmom realizującym serwis usług i produktów firmy Beko S.A oraz wsparcia pomocy technicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Agencję reklamową 4All sp. z o.o. zgodnie z RODO jest prawnie uzasadniony interes przetwarzającego lub zgoda podmiotu, którego danego są przetwarzane.

 1. OBOWIĄZEK PODAWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub przesłania materiałów na temat produktów i usług firmy Beko S.A., jak również przekazania danych do serwisu lub działu pomocy technicznej.

 1. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane z formularza kontaktowego W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu korzysta z formularza kontaktowego, przekazuje nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Beko S.A. poza wymienionymi wcześniej danymi osobowymi, nie wymaga od Użytkownika żadnych dodatkowych danych, które mogą być uznane za dane osobowe, jeżeli Użytkownik je podaje, robi to dobrowolnie.

Pliki cookie – „ciasteczka” Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników (komputery, telefony, tablety), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa, ulepszania funkcji, z których korzystają Użytkownicy oraz do celów statystycznych. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych w Serwisie plików cookies znajdują się pod adresem: http://www.beko.pl/informacje_o_ciasteczkach .

Adres IP pochodzące z urządzeń Użytkowników korzystających z Serwisu, wykorzystywane są w celach technicznych, do zbierania ogólnych, statystycznych informacji.

 1. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane np.: do czasu udzielanie odpowiedzi, przesłania informacji na temat produktów i usług, przekazania danych do działu pomocy technicznej lub serwisu. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu. Dane osobowe mogą być zanonimizowane lub usunięte. W szczególnych przypadkach mogą być dalej przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa. Dane te będą przechowywane jedynie w ściśle określonym zakresie, niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. PROFILOWANIE, AUTOMATYZACJA DECYZJI

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowania podejmowania decyzji, w tym w celu profilowania.

 1. DOSTĘP DO DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych w Polityce Prywatności, dane osobowe mogą być powierzone lub udostępnione następującym kategoriom odbiorców:

 1. Pracownikom Administrator na podstawie udzielonego upoważnienia,

 2. Dostawcom usług IT, w Grupach Kapitałowych, firmom świadczącym usługi serwisowe, wsparcia pomocy technicznej dla produktów i usług firmy Beko S.A., innym niewymienionym podmiotom świadczące usługi, gdzie dochodzi do przetwarzania danych osobowych powiązanych z firmą Beko S.A na podstawie umowy powierzenia danych osobowych zgodnej z RODO.

 3. Uprawnionym organom państwa lub podmiotom wykonującym zadania publiczne w formie pisemnej opisującej zakres danych i cel przetwarzania.

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Obecnie Administrator nie planuje przekazywania danych osobowych Użytkowników Serwisu poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) („EOG”). W przypadku, gdy Administrator zdecyduje o przekazaniu danych poza EOG nastąpi to wyłącznie w celu i w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa. Aktualna informacja o tym znajdzie się Serwisie w polityce prywatności.

 1. LINKI DO INNYCH STRON

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.

 1. POLITYKA PRYWATNOŚCI A FANPAGE BEKO.PL W SERWISIE FACEBOOK

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w związku z Twoją aktywnością na naszym profilu (fanpage) w serwisie Facebook jest BEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 366. Jesteśmy częścią Grupy Arcelik A.S. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzeniem profilu (fanpage), za pośrednictwem którego informujemy Cię o naszej aktywności, działaniach, promocjach, konkursach, a także w celu prowadzenia komunikacji z Tobą i odpowiadania na Twoje zapytania kierowane do nas poprzez komentarze, prywatne wiadomości. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, za który uznajemy podejmowanie działań w celu promowaniu naszej marki oraz produktów, budowania i utrzymania społeczności z nami związanej, oraz w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do osiągnięcia naszego prawnie uzasadnionego interesu. Odbiorcami Twoich danych mogą być wyłącznie podmioty, które wspierają nas w realizacji wyżej wymienionych celów, w szczególności w zakresie prowadzenia działań marketingowych. Dane mogą być także przekazywane do kraju trzeciego, tj. Turcji, do Spółki Arcelik A. S., której jesteśmy częścią - do wewnętrznych celów administracyjnych. W zakresie i przypadkach, o jakich mowa w art. 15-19 i 21 RODO masz prawo dostępu do Twoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, a także możesz wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Bliższe informacje na temat sposobu wnoszenia skargi znajdziesz na stronie www.uodo.gov.pl We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, w tym w szczególności w sprawie realizacji przysługujących Ci praw - możesz kontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie inspektorem ochrony danych – drogą elektroniczną na adres e-mail: inspketor.rodo@beko.com.pl lub kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki.

 1. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

Użytkownicy Serwisu maja prawo uzyskać od Administrator potwierdzenie przetwarzania swoich danych osobowych, oraz następujących informacji:

 1. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu;

 2. prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 3. uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Administrator może pobrać od osoby, której dane dotyczą opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych za wydanie kolejnych kopii danych osobowych, o którą zwróci się ta osoba. Jeżeli prośba o kopię wpłynęła drogą elektroniczną i nie poproszono o inną formę dostarczenia. Informacji udziela się tą samą drogą.

 1. Prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych

Użytkownicy Serwisu mają prawo do sprostowania (w przypadku ich nieprawidłowości) i uzupełnienia (w przypadku ich niekompletności) podanych przez siebie danych osobowych.

 1. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapominanym”)

Użytkownicy Serwisu mają prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Dane te mogą zostać usunięte w całości lub części gdy:

 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą;

 3. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

 4. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator.

Żądanie usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, oznacza, że Administrator może zachować dane osobowe jedynie w ściśle określonym zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 1. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Użytkownicy Serwisu mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku zgłoszenia żądania Administrator wstrzyma dalsze przetwarzanie danych do czasu rozpatrzenia tego żądania.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zachodzi gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

 3. Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administrator są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

 1. Prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora

Użytkownicy Serwisu maja prawo otrzymać swoje dane osobowe, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną przesłane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Użytkownicy Serwisu maja prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administrator bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 1. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku, gdy Użytkownik Serwisu udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje mu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przez administratora, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody ma ten skutek, że Administrator nie może przetwarzać danych osobowych, osoby której te dane dotyczą w celu i zakresie w jakim była udzielona ta zgoda.

 1. Prawo sprzeciwu

Użytkownik Serwisu w dowolnym momencie może wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną swoją sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartym na uzasadnionym interesie Beko S.A., w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Beko S.A. nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby której dane dotyczą, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe Administrator przetwarza na potrzeby marketingu bezpośredniego, właściciel tych danych ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych do takich celów.

 1. Skarga do organu nadzorczego

Użytkownik Serwisu ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez Beko S.A. jego danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika Serwisu niepodejmowania działań przez Administrator w związku z przesłanym wnioskiem lub żądaniem dotyczących danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. REALIZACJA ŻĄDAŃ I WNIOSKÓW

Administrator dokłada wszelkich starań aby realizacja uprawnień Użytkowników Serwisu następowała w najkrótszym możliwym terminie. z uwagi na często skomplikowany charakter lub ilość zgłoszonych żądań lub wniosków, Administrator zastrzega sobie prawo udzielenia odpowiedzi w terminie miesiąca od dnia odnotowania wpłynięcia wniosku lub żądania W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi w w/w terminie Administrator powiadomi Użytkownika oraz określi nowy termin udzielenia odpowiedzi.

Informacje będą udzielane na piśmie, a w stosownych przypadkach – elektronicznie. Informacja może zostać udzielona również ustnie, o ile Administrator jest w stanie potwierdzić tożsamość osoby, której dane dotyczą.

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli żądanie lub wniosek osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, Administrator może pobrać opłatę pokrywającą koszty administracyjne udzielenia odpowiedzi na żądanie lub wniosek, a nawet odmówić podjęcia działania.

 1. ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Beko S.A. stosuje zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych Użytkownika Serwisu przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

 1. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Beko S.A. zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności opublikowanej w Serwisie. Po dokonaniu zmiany w polityce prywatności nowa jej wersja zostanie opublikowana w Serwisie z nową datą obowiązywania.

Zapraszamy do kontaktu z konsultantem Beko
w godzinach od 8:00 do 20:00 przez 7 dni w tygodniu.
Beko